แสดงความยินดีกับ ‘แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์’รับ“รางวัลคึกฤทธิ์”

0
356

มูลนิธิคึกฤทธิ์  ๘๐ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เตรียมจัดงานเนื่องใน “ วันคึกฤทธิ์ ” ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นคล้ายวันเกิดของ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นักปราชญ์ นักเขียน นักการเมือง และศิลปินแห่งชาติของเมืองไทย ที่ สถาบันคึกฤทธิ์ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น.

โดยทุกปีทางมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ โดย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล และ พลตรีหญิงท่านผู้หญิง นิออน สนิทวงศ์ณ อยุธยา ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ใช้โอกาสในวันคึกฤทธิ์ในการสืบทอดแนวคิด การรักษามรดกภูมิปัญญาทางศิลปะและวัฒนธรรม ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ด้วยการมอบ รางวัลคึกฤทธิ์ให้กับผู้ที่มีผลงาน หรือ นักวิชาการ หรือ ผู้มีความรู้ความชำนาญ ที่สร้างงานทรงคุณค่าน่าสนใจ เป็นที่ยอมรับในวงการนาฏศิลป์โขนละคร ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ วรรณศิลป์ ศิลปะการแสดง และรวมถึงศิลปะพื้นบ้าน

และรางวัลคึกฤทธิ์ ในปี ๒๕๖๒ นี้ มีศิลปินผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ ๔  ท่านที่ได้รับ ได้แก่ นาวาอากาศโทณรงค์  อรรถกฤษณ์ สาขาดุริยางค์ไทย,นางเกลียว  เสร็จกิจ(แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์) สาขาคีตศิลป์ นายปกรณ์  วิชิต  สาขานาฏศิลป์ไทยโขน(ยักษ์) , นายทองแถม  นาถจำนง   สาขาวรรณศิลป์